BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Zvučna zaštita

Vrste buke

1. Buka koja se stvara u prostoriji u kojoj smeta.
2. Zračna buka koja se prenosi izvana ili iz druge prostorije u prostoriju u kojoj smeta.
3. Vibracijska buka, koja se u prostoriji u kojoj smeta prenosi preko građevinskih
konstrukcija.

Koje će se vrijednosti razine buke ocijeniti kao prihvatljive ovisi o nizu faktora:

- o lokaciji na kojoj se buka pojavljuje,
- o namjeni prostora,
- o dobu dana kada se buka javlja, itd.

Za zaštitu od buke treba osigurati:

- zaštitu od vanjske buke,
- zaštitu od zračne i udarne buke unutar zgrade,
- zaštitu od buke ugrađene opreme u zgradi,
- zaštitu okoliša od buke za zgradu vezanih izvora buke,
- zaštitu od buke povečane odječnosti.

Normom HRN U.J6.201/89* propisane minimalne vrijednosti zvučne izolacije Rw i
maksimalne vrijednosti razine udarnog zvuka Lw ovise o namjeni zgrade i o funkciji pregrade (pregrade između prostorija određenih namjena).

Zvučna izolacija prozora i vrata (HRN U.J6.201 1989.)
Zvučna izolacija prozora i vrata određuje se izolacijskom moći R koja se prikazuje
dijagramom po frekvencijama u opsegu od 100 do 3150 Hz u tercama. Za izražavanje
zvučne izolacije prozora ili vrata jednim brojem koristi se ponderirana zvučna izolacija
Rw.

 verste buke