BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Zaštita od požara

Zaštita od požara tako da se u slučaju požara:

– očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom,
– spriječi širenje vatre i dima unutar građevine,
– spriječi širenje vatre na susjedne građevine,
– omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući
njihovo spašavanje,
– omogući zaštita spašavatelja.

Elaborat zaštite od požara se izrađuje samo za građevine iz skupine 2, npr.:

• stambene zgrade s više od 6 stanova
• hoteli,
• restorani
• uredske zgrade
• trgovine
• aerodromi
• vrtići
• škole
• bolnice
• sportske dvorane
• itd.

Klase požara (prema HRN EN2)

KLASA A - požari koji obuhvaćaju krute tvari, u pravilu organske prirode.
KLASA B - požari koji obuhvaćaju tekućine ili rastaljene krutine
KLASA C - požari koji obuhvaćaju plinove
KLASA D - požari koji obuhvaćaju metale

Kod projektiranja zaštite od požara objekta posebnu pažnju treba obratiti na:

- pravilan odabir građevinskih MATERIJALA u pogledu njihovih požarnih značajki (gorivost, brzina širenja plamena, dimljivost, toksičnost i dr.)
- pravilan odabir građevinskih ELEMENATA i KONSTRUKCIJA u pogledu otpornosti na požar
- pravilno PROJEKTIRANJE građevine (požarni sektori, izlazni putevi, vatrogasni pristupi i dr.)